Pokyn ředitele k otevření ZŠ Tisk
Středa, 20 Květen 2020 10:41

 

Organizace vstupu do školy a přechodů na oběd

 

Vstup do školy

7,30     skupina A (1. třída)

7,40     skupina B (2. třída + Petr Cibulka a Jakub Špelda)

7,50     Skupina C (3. třída)

8,00     skupina D (4. třída)

8,10     skupina E (5. třída)

Konec vyučování a obědy

Konec vyučování pro ty, co nejdou na oběd – 11,45

Obědy

11,45   skupina E (5. třída)

12,10   skupina D (4. třída)

12,30   skupina C (3. třída)

12,50   skupina B (2. třída + Petr Cibulka a Jakub Špelda)

13,15   skupina A (1. třída)

 

 

 

Pokyn ředitele školy k provozu školy

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy v souvislosti s přítomnosti žáků 1. – 5. ročníku ve škole.

I. Výklad pojmů

a) opatření MŠMT – dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydaný MŠMT

b) skupinová výuka – výuka od 25. 5. 2020 za přítomnosti žáků ve škole

c) rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

d) prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako příloha opatření MŠMT

e) bezpečná vzdálenost - vzdálenost osob 2m (minimálně 1,5 m)

II. Organizace skupinové výuky

a) Skupinové výuky se mohou zúčastnit pouze žáci, které zákonní zástupci přihlásili vedení školy do 18. 5. 2020.

b) Podmínkou vstupu do objektu školy a účast ve skupinové výuce je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude žák do objektu školy vpuštěn.

c) Žák pro skupinovou výuku musí být vybaven denně minimálně 2 kusy roušek s 2 ks sáčků z neprodyšného materiálu.

d) Žák může být uvolněn/omluven ze skupinové výuky na základě písemné omluvy zákonného zástupce. Uvolnění se vztahuje na celý výukový den. Pozdější příchod na skupinovou výuku nebo odchod před ukončením skupinové výuky není možný.

e) Žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

f) Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

g) Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

III. Pohyb po škole, určení místností WC, prostorů pro přesun

a) Pro skupinu A je výukovou místností učebna v přízemí školy (4. třída), WC určené pro žáka skupiny A je umístěné v přízemí (dívky) a v prvním patře (chlapci) pro přesun požívají žáci chodby, schodiště.

b) Pro skupinu B je výukovou místností učebna v přízemí školy (3. třída), WC určené pro žáka skupiny B je umístěné v přízemí (dívky) a v prvním patře (chlapci) pro přesun požívají žáci chodby, schodiště.

c) Pro skupinu C je výukovou místností učebna v přízemí školy (2. třída), WC určené pro žáka skupiny C je umístěné a v prvním patře, pro přesun požívají žáci chodby.

d) Pro skupinu D je výukovou místností učebna v přízemí školy (1. třída), WC určené pro žáka skupiny D je umístěné a v prvním patře, pro přesun požívají žáci chodby.

e) Pro skupinu E je výukovou místností učebna v přízemí školy (5. třída), WC určené pro žáka skupiny E je umístěné a v prvním patře, pro přesun požívají žáci chodby.

f) Žáci zařazení do skupiny A se shromažďují před školou, v době od 7,25 do 7,30. Na pokyn pověřeného pedagogického zaměstnance se přesunou do šatny. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.

g) Žáci zařazení do skupiny B se shromažďují před školou, v době od 7,35 do 7,40. Na pokyn pověřeného pedagogického zaměstnance se přesunou do šatny. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.

h) Žáci zařazení do skupiny C se shromažďují před školou, v době od 7,45 do 7,50. Na pokyn pověřeného pedagogického zaměstnance se přesunou do šatny. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.

i) Žáci zařazení do skupiny D se shromažďují před školou, v době od 7,55 do 8,00. Na pokyn pověřeného pedagogického zaměstnance se přesunou do šatny. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.

j) Žáci zařazení do skupiny E se shromažďují před školou, v době od 8,05 do 8,10. Na pokyn pověřeného pedagogického zaměstnance se přesunou do šatny. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.

k) Při přesunech skupin žáků, pohybu na chodbách, návštěvě WC či společných prostor je nutné minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

l) Při přesunech ve společných prostorách školy, návštěvě WC musí žáci i zaměstnanci používat roušky.

m) Dodržování bezpečné vzdálenosti i používání roušky platí i při pohybu ve venkovních prostorech školy.

IV. Pobyt ve třídě

a) V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. O nošení nebo nenošení roušky rozhoduje pedagogický zaměstnanec.

b) Pokud si žáci roušku odloží, musí ji uložit do čistého sáčku. Při výměně roušek se musí požitá rouška uložit do sáčku a tento uzavřít (např. zavázat, uzel apod.)

c) V průběhu pobytu ve třídě organizuje pedagogický zaměstnanec větrání. Podle venkovních podmínek průběžně nebo minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut.

d) Po každém vzdělávacím bloku, opuštění třídy, před konzumací potravin si žáci umyjí ruce, popřípadě podle pokynů pedagogického zaměstnance i vydezinfikují.

VI. Povinnosti žáků

a) Dodržovat pokyny pedagogických zaměstnanců i ostatních zaměstnanců školy.

b) Mít k dispozici minimálně 2 ks roušek denně.

c) Nosit ve vnitřních i venkovních prostorech školy roušku. Výjimku povoluje pedagogický zaměstnanec.

d) Dodržovat bezpečnou vzdálenost od žáků ostatních skupin a dalších osob.

e) Pohybovat se pouze v prostorech určených pro skupinu, do které je žák zařazen.

f) Nezdržovat se ve společných prostorách školy a WC po delší dobu.

g) Žákům je zakázáno – kontaktovat a setkávat se s žáky jiných skupin ve vnitřních i

venkovních prostorách školy

- shromažďovat se před příchodem do školy a při odchodu ze školy před školou

h) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

VI. Povinnosti zákonných zástupců

a) Přihlásit žáka do výukové skupiny (oznámit vedení školy účast žáka) do 18. 5. 2020

b) Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.

c) Informovat neprodleně školu o onemocnění žáka zařazeného do skupinové výuky.

d) Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19

VII. Stravování

a) Škola zajišťuje pro žáky

• Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.

Přechod do jídelny bude organizovaný po skupinách.

U vchodu do jídelny si žáci vydezinfikují ruce. V jídelně budou sedět v daných rozestupech (1,5 – 2m). Polévku, pití a příbory si nebudou sami odebírat.

Do jídelny budou přecházet v určených časech podle daných skupin.

Skupina A – 13,15

Skupina B – 12,50

Skupina C – 12,30

Skupina D – 12,10

Skupina E – 11,45

VIII. Povinnosti pedagogických zaměstnanců

a) Provést poučení žáků skupiny 1. den v 1. hodině skupinové výuky.

b) Organizovat shromáždění výukové skupiny před školou a kontrolovat plnění povinností žáků při shromažďování (dodržování vzdáleností, nošení roušek, shlukování žáků různých skupin. Pedagogický zaměstnanec musí být na místě shromáždění 15 minut před začátkem shromáždění.

c) Organizovat a zajistit bezpečný přesun žáků z místa shromáždění do výukové místnosti.

d) Zajistit dezinfekci rukou žáků nebo kontrolovat mytí rukou žáky v učebně podle tohoto pokynu (začátek skupinové výuky, po návratu z ostatních prostor areálu školy apod.)

e) Zajistit větrání výukové místnosti průběžně podle klimatických podmínek, minimálně 1 x za hodinu po dobu minimálně 5 minut.

f) Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, dezinfekce rukou, papírových ručníků vynášení košů v průběhu výuky (pobytu výukové skupiny ve výukové místnosti)

g) Dohlížet na dodržování tohoto pokynu žáky.

IX. Povinnosti při úklidu

a) Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení WC - tekuté mýdlo v dávkovači, dezinfekční prostředek na ruce v dávkovači, papírové ručníky (funkčnost osoušečů).

b) Průběžně vynášet odpadkový koš na WC.

c) Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou u hlavního vchodu.

d) Provádět průběžně, nejméně 1x za hodinu dezinfekci baterií, ovladačů splachování, osoušečů, sedátek na WC.

e) Provádět průběžně, nejméně 1 x za hodinu dezinfekci míst ve společných prostorech škol, kterých se dotýkají osoby (kliky, madla apod.)

f) Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís a pisoárů na WC.

g) Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik, umývadel a ostatních ploch ve výukových místnostech.

h) Vynášet nejméně 1 x denně odpadkový koš z výukových učeben.

i) Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně vynášení odpadkových košů.

j) Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.

X. Omezení vstupu cizích osob do školy.

Vstup mají povolen: a) zaměstnanci a žáci školy (splňující podmínky pokynu ředitele školy

k provozu školy ze dne 14. 5. 2020)

b) kontrolní orgány

c) dodavatelé služeb zajišťující provoz školy

d) zákonní zástupci, po předchozí domluvě s pedagogickým

zaměstnancem nebo vedením školy

Mikulovice 14. 5. 2020 Mgr. Martin Lukeš

 

Aktualizováno Středa, 20 Květen 2020 10:45