Hlavní stránka Informační zpravodaj
Informační zpravodaj 2016/2017 PDF Tisk Email

 

Vážení rodiče,

počátkem nového školního roku vám zasíláme informační zpravodaj, který vás informuje

o důležitých událostech týkajících se chodu naší školy.

Vzdělávací program školy

Od 1.1.1995 je škola samostatným právním subjektem.                 Jsme škola s pěti ročníky 1. stupně. Od 1. ledna 2003 je součástí základní školy v Mikulovicích mateřská škola a školní jídelna.

Ve všech ročnících ZŠ vyučujeme podle vzdělávacího programu „Společně za poznáním“.  Prioritou naší školy je kvalita výuky s využitím pestrých a hravých výukových forem. Do vyučovacích hodin často zařazujeme hry a relaxační prvky. Snažíme se o vytvoření vstřícného a estetického prostředí pro všechny naše žáky.

Telefonické spojení se školou

ředitel školy

466 303 706

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

škola

466 303 706

školní družina

737 407 302

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

školní jídelna

466 636 811

mateřská škola

466 636 811

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vaše dotazy, náměty a připomínky k chodu základní a mateřské školy, školní jídelny nebo družiny, můžete vyřizovat osobně či telefonicky,  případně zanecháním vzkazu na záznamníku. Můžete též použít internet - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Informace týkající se prospěchu a chování vašich dětí vám vedení školy a ostatní pedagogové rádi poskytnou v době mimo vyučování, nejlépe v předem domluveném termínu. Další důležité informace můžete najít na internetových stránkách školy na adrese: www.zs-mikulovice. cz

Zaměstnanci školy

ředitel

Mgr. Martin Lukeš

4. tř. (12 žáků)

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

třídní učitelé

Mgr. Petra Kučerová

5. tř. (20 žáků)

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Pavla Melicharová

3. tř. (23 žáků)

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Veronika Kvašová

2. tř. (20 žáků)

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Vladana Knoulichová

1. tř. (18 žáků)

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

školní asistentka

Dita Duhová

vychovatelka ŠD

Marie Pištínková

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

vychovatelka ŠD a učitelka

Mgr. Kateřina Valouchová

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

školnice

Renáta Olejníková

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

vedoucí školní jídelny

Radoslava Broulíková

vedoucí kuchařka

Jitka Jirásková

kuchařka

Markéta  Vohralíková

zástupkyně ředitele pro MŠ

Radoslava Broulíková

učitelka mateřské školy

Miroslava Zemanová

učitelka mateřské školy

Renáta Vašková

učitelka mateřské školy

Petra Víšková DiS.

školnice

Romana Dolejšová

Marie Čiháková

Organizace školního roku  2016/2017

 

1. pololetí

od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017

2. pololetí

od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017

podzimní prázdniny

26. října a 27. října 2016

vánoční prázdniny

od 23. prosince 2016 do 2. ledna 2017

začátek vyučování po Vánocích

úterý 3. ledna 2017

jednodenní pololetní prázdniny

3. února 2017

jarní prázdniny

od 6. března do 12. března 2017

velikonoční prázdniny

13. dubna 2017 a 14. dubna 2017

letní prázdniny

od  1. července 2017 do 1. září 2017

 

Spolupráce s dětmi

Každý žák má podle školního řádu právo slušnou formou vyjadřovat a obhajovat svůj názor, vznášet připomínky k jednání svých spolužáků i zaměstnanců školy a žádat o jejich projednání s učitelem či vedením školy. Své připomínky může sdělovat také formou tzv. školní pošty umístěním písemnosti do  připravené schránky v budově ZŠ.

Každý žák (nebo za něj jeho rodič) může kdykoliv požádat učitele o nové vysvětlení učiva, kterému nerozuměl a domluvit si s ním konzultaci.

Spolupráce s rodiči

Termíny třídních schůzek a konzultačních odpolední:

třídní schůzka od 17,30 hod

20. 10. 2016

konzultační odpoledne v době 15,00 - 17,30 hod

15. 12. 2016

konzultační odpoledne v době 15,00 - 17,30 hod

16.  3. 2017

třídní schůzka od 17,30 hod - termín bude upřesněn dle školy v přírodě

květen  2017

Rodiče se mohou o prospěchu a chování svých dětí informovat u učitele kdykoliv v době mimo vyučování, nejlépe po předchozí dohodě termínu. Jakékoliv připomínky či návrhy je možno vyřizovat osobním jednáním s vedením školy, pedagogy,  přes rodičovský výbor nebo radu školy.

Složení rodičovského výboru :  pokladník: Daniela Mihulková

členové výboru: Mgr. Eva Neterdová (5. třída), Milan Erben (4.třída), Petr Žemlička (2. třída). předsedkyně: Martina Kolářová (3. třída)

Rada školy pracuje ve složení – Bc. Martin Pfeiffer, Tomáš Balek, Marie Pištínková.

Organizace školní družiny

Ranní družina:

6,30 - 7,50 hod.  (v budově školy). Ranní družina je osvobozena od úplaty.

Odpolední družina:

12,45 – 16,30 hod.

ŠD umístěna v budově základní školy.

Příspěvek na činnost družiny byl v tomto školním roce určen na částku 120,- Kč za měsíc. Vybírat se bude ve třech ročních splátkách převodem na účet č. 10006-9701227524/0600

(směrnice č.11/2005).

Školní knihovna

Děti si mohou půjčovat knihy po dohodě s paní vychovatelkou Marií Pištínkovou.

Spolupráce s PPP

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice tel.: 466 410 327 (28)

Nabídka zájmových kroužků

Informace k nabídce zájmových kroužků budou upřesněny v průběhu měsíce září.

Školní jídelna

Cena stravného:

7 – 10 let

22, -      Kč/oběd

od 11 let

24, -      Kč/oběd

Obědy se platí bezhotovostním převodem (č.ú. 215652671/0600) zálohově k 20. dni v měsíci na měsíc následující. Odhlašovat se mohou nejpozději do 7,30 hod ráno na tel. 466 636 811. Pokud není oběd odhlášen v daném termínu, bez náhrady propadá. Přihlášení nového strávníka prosíme oznámit nejpozději týden před koncem měsíce.

Děti mohou využít v dopoledních hodinách i v průběhu pobytu ve školní družině nabídky pitného režimu.

Poplatek za pitný režim je 60,- Kč za pololetí. V letošním školním roce mohou žáci odebírat ve škole 3 krát nebo 5 krát týdně školní mléko. Naše škola se také zapojila do projektu dotovaného Evropskou unií

“Ovoce do škol“ a děti dostávají 1 krát za týden ovoce zdarma.

Školní akce

V minulém školním roce jsme navštívili několik divadelních, filmových a hudebních představení.  Některá z těchto vystoupení se uskutečnila v budově ZŠ a MŠ, za ostatními jsme dojížděli do Pardubic.

Žáci se účastnili zimního pobytu na horách, letního ozdravného pobytu v přírodě. Organizovali jsme

Drakiádu, dopravní den, pěveckou soutěž, sběr víček pro Justýnku, sběr papíru a dvakrát ročně burzu oblečení a sportovních potřeb. Naši školu žáci reprezentovali  v okresních kolech sportovních soutěží např. ve florbale

v Pardubicích, vybíjené ve Chvaleticích, účastní se sportovního dne na ZŠ Staňkova, atletických závodů. Sběrové dny pořádáme dvakrát do roka a  v průběhu celého školního roku vedeme žáky k třídění odpadu.

V červnu pořádáme pro děti dětský den plný sportu, soutěží a sladkých odměn.

I v letošním školním roce se chystáme pro děti organizovat podobné aktivity. Každoročně spolupracujeme s ekologickým centrem Paleta v Pardubicích. Děti se účastní besedy v obecní knihovně v Mikulovicích. Připravujeme předvánoční adventní program. Žáci 3. a 4. ročníku se pravidelně účastní plaveckého výcviku. Každoročně nabízíme fotografování prvňáčků, vánoční fotografovánífotografování k závěru školního roku a fotografování ročenek pro žáky  5. ročníku.

Výtěžek z akcí (sběry, adventní neděle, ples školy) je určen do pokladny SRDPŠ a využíván k zajištění odměn pro děti za sportovní soutěže, platbě autobusů apod. Naše škola ja zapojena do programu „Adopce na dálku“.

Vybavení školy

Každým rokem se snažíme zlepšovat prostředí a vybavenost školy. V loňském školním roce byla vymalována tělocvična, škola byla vybavena videovrátníky a zabezpečovací technikou.

Učebna 2. třídy slouží  jako třída vybavená počítači. V současné době zde žáci mohou pracovat se šesti notebooky. Ve všech ostatních třídách mohou žáci také využívat počítač. Každá školní učebna je vybavena televizí, video přehrávačem a přehrávači CD, počítačem a DVD přehrávači. Ve všech třídách je k dispozici interaktivní tabule.

Každoročně rozšiřujeme nabídku moderních výukových programů pro žáky. Obnovujeme a modernizujeme nabídku učebnic a školních pomůcek. Rozšiřujeme a doplňujeme školní sbírky, vybavení tělocvičny. Škola je zapojena do projektu EU – Operační program pro konkurenceschopnost – Investice do rozvoje vzdělávání. Název projektu – Inovace ve vzdělávání na ZŠ Mikulovice. Z dotací EU byla vybudována nová moderní počítačová učebna vybavená 14 počítači.

Drobné, ale důležité informace

Žáci přicházejí do školy nejpozději v 7. 45 hod. V 7. 50 hod se budova školy zamyká. Každý ze zákonných zástupců žáka má za povinnost do tří dnů oznámit důvod nepřítomnosti žáka ve škole (osobně, telefonicky či e-mailovou poštou). Každou nepřítomnost žáka omlouvají jeho rodiče v žákovské knížce v omluvném listu. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka. Pokud rodiče dopředu vědí o nepřítomnosti žáka, o uvolnění žáka žádají třídního učitele (dvoudenní absence) nebo ředitele školy (vícedenní absence).

Není vhodné, aby děti nosily do školy cenné věci nebo vyšší finanční částky, neboť škola neručí za jejich ztrátu. Jízdní kola doporučujeme zamykat ve stojanu umístěném za budovou školy (na školní zahradě), čímž se omezí možnost jejich krádeží.

Formuláře k úhradě pojistných událostí v případě úrazů si můžete vyzvednout v ředitelně školy.

Poděkování

Děkujeme všem rodičům a firmám, které se v loňském roce podílely na sponzorování naší školy.

Poděkování patří též výboru SRDPŠ a paní Rotreklové za svědomitou činnost při vedení pokladny SRDPŠ. Děkujeme obecnímu úřadu v Mikulovicích v čele s panem starostou Ing. Josefem Nentvichem za výbornou spolupráci a významnou podporu školy.

Aktualizováno Středa, 19 Říjen 2016 07:44
 

Odebírat novinky

Jméno
EmailZs a Ms Mikulovice 2011          Valid XHTML and CSS.